แนวทางการปฎิบัติงานในระบบ e-GP ระยะที่ 2 สำหรับหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณ  
  การให้ส่วนราชการ ผู้จำหน่วยสินค้าและบริการกับภาครัฐ มาลงทะเบียนในฐานผู้ค้ากับภาครัฐในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)  
  ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 32249 ลว. 29 ต.ค. 2553 เรื่อง การอนุมัติยกเว้นผ่อนผันให้แต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยเป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ  
  ที่ สร.0230/ว 52 ลว.28 มี.ค.2520 เรื่อง การระบุคุณลักษณะเฉพาะของสิ่งของหรือยี่ห้อสิ่งของ  
  ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 417 ลว.22 ต.ค. 2553 เรื่อง การอนุมัติให้แต่งตั้งลูกจ้างประจำเป็นกรรมการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติม  
  ที่ กค 0406.4/ว 96 ลว. 16 ก.ย. 2553 เรื่อง รายการค่าใช้สอยตามข้อ 12 ของระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. 2553  
  ที่ สร0203/ว 80 ลว. 8 มิ.ย. 2521 เรื่อง การขอทวนมติคณะรัฐมนตรี เกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ไขการประกวดราคาก่อสร้าง  
  ที่ กค 0421.5/ว 406 ลว. 19 ต.ค. 2553 เืรื่องซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางและวิธีปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง  
 

 

 
 
Username  
Password  
   
 
     
งานพัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Tel/Fax : 043-754316 เบอร์ภายใน 3014
Create by : Worachat Rungwiriyawanich
E-mail : worachat.r@msu.ac.th